ביקורת פנים

למשרדנו נצבר ניסיון בעריכת ביקורת בפנים בתאגידים שונים הן בתאגידים פרטיים והן בתאגידים ציבוריים וגופים ממשלתיים
מטרת הביקורת הפנימית לשפר את תפקוד הארגון ולסייע לו לעמוד במטרות אותן הציב לעצמו.  

במסגרת שרותי הביקורת הפנימית משרדנו מספק :

  • בחינת עמידת הארגון בחוקים ו/או תקנות הרלבנטיים לגביו
  • נוכחות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו כמבקר פנימי.
  • יעוץ בנושא ממשל תאגידי לינק
  • יעוץ בנושאי מבנה ארגוני , מדיניות ותהליכי תפעול
  • בחינת יעילות המערכות השונות בארגון

  • בניית תכוניות ביקורת רב שנתית או על פי דרישה.
  • סקירת מהימנות ושלמות המידע הפיננסי בארגון.

ועוד הרבה יותר